Đề thi trắc nghiệm

  • Bầu cử
    Bầu cử
    Đề thi trắc nghiệm "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội Đồng nhân dân các cấp"

Phiếu bầu cử

BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2016 - 2017

Phiếu bầu Phiếu bầu cử Ban Chỉ Huy Liên Đội nhiệm kỳ 2016 - 2017

1. Nguyễn Văn A

2. Lê Thị B

3. Trần Văn C

4. Lâm Văn D

5. Võ Văn E

6. Lai Thị F

7. Dư Thị G

8. Vũ Văn H

9. Đào Thị I

10. Đỗ Thị J

Nhập mã bầu cử